Struktury prowadzonych kontroli biletowych.

Informujemy, że przedsiębiorstwo PKS Szczecin nie zajmuje się rozpatrywaniem, wyjaśnianiem i prowadzeniem spraw dotyczących nałożonej opłaty dodatkowej /mandatu/ za jazdę bez ważnego biletu.

Wszystkie odwołania należy kierować na adres:

Firma  „ArMob"
ul. Dąbrówki 6/1
71 – 826 Szczecin

e-mail: windykacja@armob.szczecin.pl
tel. +48 601 424 340
tel. +48 667 749 024

Otrzymane kary należy regulować na rachunek bankowy:

Bank PKO BP
nr konta 80 1020 4795 0000 9502 0209 8184

Uwaga:

W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty lub zapłaconej kary na miejscu /KP/ jest możliwość odwołania się od kary tylko w ciągu 7 dni roboczych. Po przekroczeniu terminu odwołania nie będą rozpatrywane.

Obowiązujące wysokości opłat dodatkowych – mandatów:

 • za przejazd bez ważnego biletu – 110,00 zł
 • za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – 88,00 zł
 • za nieuiszczenie opłaty za przewóz bagażu albo zwierząt, za przewóz, których taryfa przewiduje opłaty lub za zabieranie ze sobą do autobusu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków – 44,00 zł
 • w wypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wręczenia wezwania do zapłaty wysokość opłaty obniża się o 30 % i wynosi: ze 110 zł na 77,00 zł, z 88,00 zł na 62,00 zł, z 44,00 zł na 31,00 zł. Niezależnie od opłaty dodatkowej podróżny obowiązany jest do uiszczenia należności przewozowej za bilet lub bagaż
 • za uszkodzenie lub zniszczenie autobusu – w wysokości kosztów obowiązujących w chwili powstania szkody, nie mniej niż – 50,00 zł
 • za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu /np. w celu dowiezienia na policję/ – 330,00 zł
 • za dowiezienie samochodem służbowym na policję w celu ustalenia tożsamości – 120,00 zł

Obowiązki pasażera w czasie kontroli biletów w autobusie i konsekwencje wynikające z braku biletu:

 • należy okazać ważny bilet lub uprawnienie do bezpłatnego przejazdu; dotyczy to również osób, które chcą wysiąść
 • w przypadku posiadania biletu ulgowego, należy okazać legitymację lub inny dokument uprawniający do takiego przejazdu
 • w przypadku braku ważnego biletu pasażer zobowiązany jest zapłacić gotówką opłatę dodatkową /mandat/ oraz opłatę przewozową /cena biletu/
 • przy braku pieniędzy na opłacenie mandatu pasażer ma obowiązek okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem w celu ustalenia tożsamości i wypisania wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej oraz ceny biletu, które trzeba uregulować w ciągu 7 dni
 • przy braku odpowiedniego dokumentu kontroler ma prawo wezwać Policję lub dowieźć na Komisariat w celu ustalenia tożsamości /przy czym za dowiezienie pobierana jest dodatkowa opłata/
 • jeżeli podróżny nie zapłaci mandatu w ciągu 30 dni (do 7 dni jest taniej o 30%), wysyła mu się upomnienie. Niereagowanie na upomnienie powoduje przekazanie danych osobowych do Krajowego Rejestru Dłużników, a trzykrotne niezapłacenie opłaty dodatkowej skutkuje skierowaniem sprawy do Sądu Grodzkiego
 • zgodnie z art. 121. § 1. Kodeksu wykroczeń „Kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”

Przetrzymanie autobusu na przystanku jest dopuszczalne w następujących przypadkach:

 • oczekiwania na Policję
 • kontrolowania dużej grupy podróżnych wysiadających w tym miejscu
 • wyjaśniania kwestii spornych pomiędzy podróżnym a kierowcą, tzw. konfrontacja
 • krótkiego przetrzymania niepowodującego zakłóceń w rozkładzie jazdy

Dotyczy nabywania biletów w autobusie

Po uiszczeniu opłaty za przejazd u kierowcy należy bezwzględnie upomnieć się o przysługujący bilet. Prosimy o zgłaszanie każdego przypadku, kiedy kierowca nie wywiązuje się z wyżej wymienionego obowiązku. Zgłoszenia /także anonimowe/ prosimy przekazywać na nr tel.: +48 91 434 69 80 – Dział Przewozów od 7:00 do 15:00 w dni robocze lub e-mail: skargi@pks.szczecin.pl

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia awarii urządzeń kasujących pasażer zobowiązany jest powiadomić o tym prowadzącego pojazd.